Stoparea extinderii speciilor invazive de plante în Parcul Natural Lunca Mureşului

 

Proiect finanțat în cadrul Programului RO02 prin intermediul  Granturilor SEE 2009 – 2014 –  www.eeagrants.org

Titlul proiectului: Stoparea extinderii speciilor invazive de plante în Parcul Natural Lunca Mureşului

Finanțare: Proiect finanțat prin mecanismul financiar al spațiului economic european (SEE) 2009-2014
Program RO 02 – biodiversitate și servicii ale ecosistemelor, Apel de propuneri nr.3
Contract de finanțare nr. 6324/14.09.2015
Perioada de implementare septembrie 2015 – aprilie 2017
Valoarea totală a finanțăriii este de  1772631.88 lei

Acronimul proiectului: SESIL

Ce se urmareste
Conceperea şi implementarea unei campanii de conştientizare a efectelor negative generate de extinderea speciilor invazive de plante şi practicarea agriculturii intensive, adresată comunităţilor locale care deţin terenuri în Parcul Natural Lunca Mureşului.

Problema identificată şi propusă spre rezolvare: comunităţile locale din preajma Parcului Natural Lunca Mureşului nu cunosc speciile invazive de plante şi pericolul generat de extinderea acestora.

Localizarea proiectului
Teritoriul administrativ al judeţelor Arad şi Timiş, lunca inferioară a râului Mureş, pe raza localităţilor Arad, Pecica, Semlac, Şeitin, Nădlac, Zădăreni, Felnac, Secusigiu, Periam, Saravale, Sânnicolau Mare şi Cenad.

Parcul Natural Lunca Mureşului a fost desemnat oficial ca arie protejată în anul 2005 şi reprezintă unul dintre cele 28 de parcuri naturale şi naţionale din ţară. Dintre acestea, 22 sunt administrate de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, iar parcul menţionat este unul dintre ele. Aria protejată are o suprafaţă totală de 17.455,2 ha, dintre care 14350,5 ha în judeţul Arad şi 3104,7 ha în judeţul Timiş.

Parteneriatul
Denumirea solicitantului : R.N.P. Romsilva Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului R.A.
Denumirea partenerului 1: Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Denumirea partenerului 2: Centrul de Dezvoltare Arad

Obiectivele proiectului
1. Evaluarea cantitativă şi calitativă a efectelor negative asupra ecosistemelor agro-silvice şi a habitatelor de interes comunitar generate de extinderea speciilor invazive de plante în Parcul Natural Lunca Mureşului
2. Reabiltarea unor agro-ecosisteme din Parcul Natural Lunca Mureşului afectate de extinderea îngrijorătoare a speciilor invazive de plante, în special Amorpha fruticosa
3. Conştientizarea publicului cu privire la efectele negative generate de extinderea speciilor invazive de plante şi practicarea agriculturii intensive, în detrimentul celei durabile

Activităţi incluse in proiect

Rezultatele aşteptate

 

 

Parteneriatul

 

R.N.P. Romsilva Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului R.A.

logo_p_lunca(solicitantul, leader de proiect)
www.luncamuresului.ro

Administraţia Parcului Natural Lunca Mureşului promovează şi asigură managementul zonei protejate, care are patru statute diferite de protecţie – parc natural, sit Natura 2000 pentru protejarea păsărilor, sit Natura 2000 pentru protejarea habitatelor şi sit RAMSAR. Angajaţii sunt implicaţi în activităţi de patrulare, organizarea unor programe de ecoturism, derularea programelor de educaţie ecologică, monitorizarea florei şi faunei şi altele.

 


 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

logouav(partener 1)
www.uav.ro

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad este o instituţie de învăţământ universitar de stat, având misiunea de derula programe de educaţie şi cercetare ştiinţifică. De asemenea, susţine şi promovează strategii în cadrul comunităţilor locale, regionale, naţionale şi internaţionale. Are în componenţă 9 facultăţi, între care şi Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului, implicată în mod special în proiectul de faţă.

Activităţi
Realizarea unei strategii/plan de lucru pentru combaterea şi prevenirea instalării speciilor invazive de plante şi practicării agriculturii intensive pe terenurile achiziţionate prin proiect.

 


 

Centrul de Dezvoltare Arad

logo_p_cda(partener 2)
http://www.aradcda.ro

Asociaţia Centrul de Dezvoltare este un ONG. CDA îşi propune să sprijine dezvoltarea regiunii prin organizarea de activităţi de promovare, consultanţă, educaţie, servicii, acces şi implemnetare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă. Asociaţia este un suport pentru comunitate, oferind activităţi de consultanţă, activităţi de transfer tehnologic, activităţi de formare, recalificare şi reorientare a resursei umane.

 

Activităţi
– Conceperea şi implementarea unei campanii de conştientizare a efectelor negative generate de extinderea speciilor invazive de plante şi practicarea agriculturii intensive, adresată comunităţilor locale care deţin terenuri în Parcul Natural Lunca Mureşului, constând în realizarea unui site web, întâlniri de conștientizare în localitățile din Lunca Mureșului, realizare de pliante, șepci personalizate, tricouri, realizarea unui film documentar în care să fie promovate principiile unei agriculturi durabile şi importanţa combaterii speciilor invazive de plante;
– Publicitatea obligatorie a proiectului;
– Elaborarea planurilor şi rapoartelor privind calitatea, diseminarea, exploatarea şi sustenabilitatea proiectului;

Obiectivele proiectului

 

Obiectivul general (scopul) proiectului vizează îmbunătăţirea stării de conservare a unor ecosisteme din zona Luncii Mureşului Inferior, prin restaurarea acestora, afectate atât de invazia alarmantă a speciilor de plante invazive, pe de-o parte, cât şi de agricultura intensivă, pe de altă parte. În plus, proiectul îşi propune să crească considerabil gradul de conştientizare al populaţiei din zona Luncii Mureşului Inferior în ceea ce priveşte pericolul generat de extinderea speciilor invazive de plante şi de practicarea agriculturii intensive în detrimentul celei durabile. Scopul proiectului se pliază foarte bine pe obiectivele generale ale Programului, care subliniază importanţa restaurării zonelor degradate şi abordarea lipsei de preocupare şi de educaţie a publicului larg cu privire la biodiversitate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Evaluarea cantitativă şi calitativă a efectelor negative asupra ecosistemelor agro-silvice şi a habitatelor de interes comunitar generate de extinderea speciilor invazive de plante în Parcul Natural Lunca Mureşului
2. Reabiltarea unor agro-ecosisteme din Parcul Natural Lunca Mureşului afectate de extinderea îngrijorătoare a speciilor invazive de plante, în special Amorpha fruticosa
3. Conştientizarea publicului cu privire la efectele negative generate de extinderea speciilor invazive de plante şi practicarea agriculturii intensive, în detrimentul celei durabile

Proiectul va contribui la atingerea obiectivului general al Programului prin îmbunătăţirea stării ecosistemelor şi a nivelului de cunoştinţe, informare şi sensibilizare a publicului larg cu privire la beneficiile furnizate de serviciile ecosistemelor precum şi cu privire la importanţa menţinerii acestora într-o stare bună şi prin restaurarea unor zone degradate din Parcul Natural Lunca Mureşului, arie protejată de interes naţional (parc natural, categoria a V-a IUCN), comunitar (sit Natura 2000 SPA şi SCI) şi internaţional (sit RAMSAR – zonă umedă de importanţă internaţională).

 

 

Activităţi incluse în proiect

 

Cartarea suprafeţelor ocupate de speciile invazive de plante Amorpha fruticosa, Acer negundo şi Falopia japonica

Identificarea şi achiziţionarea a cel puţin 100 ha de teren agricol în zonele afectate de speciile invazive de plante şi de agricultura intensivă

Realizarea unei strategii/plan de lucru pentru combaterea şi prevenirea instalării speciilor invazive de plante şi practicării agriculturii intensive pe terenurile achiziţionate prin proiect

Punerea în aplicare a strategiei/planului de lucru pentru combaterea şi prevenirea instalării speciilor invazive de plante pe terenurile achiziţionate prin proiect

Achiziţionarea de echipamente pentru combaterea speciilor invazive şi lucrarea terenului pe termen lung după principiile agriculturii durabile
– Achiziţionarea unui tocător de material lemnos, cu un tractor mai mic pentru tractare, în special pentru valorificarea tulpinilor de Amorpha fruticosa
– Achiziţionarea unui tractor şi a utilajelor agricole aferente pentru întreţinerea terenurilor în vederea combaterii şi prevenirii instalării speciilor de plante invazive şi pentru lucrarea terenului conform principiilor agriculturii durabile

Conceperea şi implementarea unei campanii de conştientizare a efectelor negative generate de extinderea speciilor invazive de plante şi practicarea unei agriculturi intensive, adresată comunităţilor locale care deţin terenuri în Parcul Natural Lunca Mureşului
– Realizarea unei pagini web în care va fi prezentat proiectul, finanţatorul, parteneriatul, obiectivele proiectului, acţiunile propuse, rezultatele proiectului
– Organizarea de întâlniri de conştientizare, în localităţile Arad, Pecica, Semlac, Şeitin, Nădlac, Zădăreni, Felnac, Secusigiu, Periam, Saravale, Sânnicolau Mare şi Cenad
– Realizarea de pliante în care se va sublinia impactul negativ asupra ecosistemelor naturale, generat de prezenţa speciilor invazive de plante
– Realizarea şi distribuirea de şepci pe care va fi imprimat titlul proiectului
– Realizarea şi distribuirea de tricouri pe care va fi imprimat titlul proiectului
– Realizarea unui film documentar, în care să fie promovate principiile unei agriculturi durabile şi importanţa combaterii speciilor invazive de plante

Publicitatea obligatorie a proiectului
– Organizarea unui simpozion, în cadrul căruia să fie prezentate şi discutate rezultatele proiectului
– Publicarea pe pagina web a proiectului a documentelor de informare privind desfăşurarea proiectului
– Organizarea de conferinţe de presă

 

 

 

Rezultatele aşteptate

 

1. O bază de date GIS, care va cuprinde distribuţia în teren a speciilor invazive de plante din Parcul Natural Lunca Mureşului
2. Cel puţin 100 de hectare de teren achiziţionate şi reabilitate, afectate sau predispuse a fi afectate de prezenţa speciilor invazive de plante şi de practicarea agriculturii intensive
3. O strategie/plan de lucru pentru combaterea şi prevenirea instalării speciilor invazive de plante pe terenurile achiziţionate prin proiect
4. Un tocător de material lemnos achiziţionat
5. Un tractor şi utilajele agricole aferente achiziţionate
6. O pagină web în care va fi prezentat proiectul, finanţatorul, parteneriatul, obiectivele proiectului, acţiunile propuse, rezultatele proiectului
7. 5000 de pliante în care se va sublinia impactul negativ asupra ecosistemelor naturale, generat de prezenţa speciilor invazive de plante
8. 2000 de tricouri realizate şi distribuite
9. 12 întâlniri de coştientizare
10. Minim 240 de chestionare de evaluare completate
11. Un simpozion, cu 50 de participanţi, organizat
12. Două conferinţe de presă realizate
13. Un film documentar realizat
14. 1 plan de publicitate realizat
15. 1 raport de diseminare
16. 1 plan de calitate şi 1 raport de calitate a implementarii proiectului
17. 1 plan de exploatare si sustenabilitate a proiectului
18. Un raport de audit final realizat